Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden iQdrive Rijopleidingen.

1. Algemeen.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden die door iQdrive Rijopleidingen worden aangeboden, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

1.2. Onze wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna cursist genoemd.

1.3. iQdrive Rijopleidingen biedt één van de volgende diensten aan de cursist aan:

 1. Reguliere opleiding: Opleiding met een minimale duur van maanden met een vastgesteld aantal rijlessen, waarbij de proefexamens en de praktijkexamens (inclusief garantie) zijn inbegrepen.
 2. Spoedopleiding: Opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen die binnen 5, 8, 11 of 13 werkdagen wordt afgerond, waarbij het praktijkexamen (inclusief garantie) is inbegrepen.
 3. Rijbewijsgarant opleiding: Opleiding met een maximale duur van 4 maanden met een vastgesteld aantal rijlessen, waaronder het praktijkexamen (inclusief garantie) en de tussentijdse toets zijn inbegrepen.

1.4. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Overeenkomsten.

2.1. In geval van afwijking van één van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

2.2. In geval van strijd tussen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen en andere schriftelijke overeenkomsten, deel uitmakende van deze bepalingen, prevaleren de laatst genoemde.

3. Verplichtingen iQdrive Rijopleidingen.

3.1. iQdrive Rijopleidingen is verplicht zorg te dragen dat:

 1. Rijlessen worden gegeven door rijinstructeur, die voldoen aan de vereisten van Wet rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. De examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en nadat de cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen heeft voldaan, is ingediend bij stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).

4. Verplichtingen cursist.

4.1. De cursist is verplicht:

 1. Tijdens de rijles aanwezig te zijn. Indien de cursist niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip aanwezig is, heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles.
 2. Een rijles die hij/zij niet kan volgen, langer dan 48 uur voor aanvang van de rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen en feestdagen niet zijn inbegrepen in vernoemde periode, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles. In geval van een losse les is de cursist de vergoeding voor de les aan iQdrive Rijopleidingen verschuldigd. Afzeggen kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. In geval van een niet tijdige afzegging vanwege een dringende reden, heeft de cursist recht op een vervangende rijles. De cursist dient op verzoek van iQdrive Rijopleidingen schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan een begrafenis tot en met 2e graad of een spoedopname in het ziekenhuis. Onder geen dringende reden wordt verstaan ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie. In elk geval van afzegging van de rijles bij de spoedopleiding, heeft de cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden.
 3. De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen te volgen.
 4. Bij het examen een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 5. Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

5. Betalingen.

5.1. Tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling voor rijopleiding per factuur te geschieden. Pas na ontvangst van de betaling van (de eerste termijn van) het lesgeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.

5.2. iQdrive Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesgeld te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennismaking van de prijsverhoging.

5.3. Indien iQdrive Rijopleidingen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is de cursist automatisch in verzuim. iQdrive Rijopleidingen is als dan gerechtigd het nog openstaande bedrag te verhogen met €10 administratiekosten, in aanvulling op de administratiekosten die genoemd zijn. iQdrive Rijopleidingen behoudt tevens het recht om voor het openstaande bedrag rente te rekenen. Zij zal als rentepercentage de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de cursist tot betaling per overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.

5.4. Indien de cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan iQdrive Rijopleidingen de vordering ter facturatie uit handen geven aan derden. iQdrive Rijopleidingen is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die iQdrive Rijopleidingen in rekening moet brengen betreffende advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie iQdrive Rijopleidingen zich bediend voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

6. Examen.

6.1. De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan iQdrive Rijopleidingen dienden te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

6.2. iQdrive Rijopleidingen is na mondeling en/of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijziging te overhandigen.

6.3. iQdrive Rijopleidingen behoudt zich het recht om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

6.4. Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat verschijnt of hij/zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op de examengarantie.

6.5. iQdrive Rijopleidingen zal op verzoek van de cursist zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar in rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van onderstaande gebeurtenissen:

 1. Een familielid tot en met 2e graad van de cursist of rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf.
 2. Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is.
 3. Het lesvoertuig waarmee het examen dien te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.

7. Ontbinden.

7.1. Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend, wordt door iQdrive Rijopleidingen als bindend beschouwd, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief, fax of e-mail ontbindt.

7.2. De overeenkomst kan door zowel door de cursist als iQdrive Rijopleidingen worden ontbonden met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van de kalendermaand.

7.3. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal iQdrive Rijopleidingen het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en door haar aan CBR, CCV of NBOR betaalden examengeld, aan de cursist restitueren.

7.4. iQdrive Rijopleidingen kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zondanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is iQdrive Rijopleidingen gehouden het lesgeld, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.

8. Vrijwaring.

8.1. iQdrive Rijopleidingen vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijding en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

8.2. Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist iQdrive Rijopleidingen volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen. 

Ja, ik wil een gratis proefrijles!

 • Gratis bij afname lespakket, anders € 39,-
 • Thuis opgehaald door één van onze 250 instructeurs
 • Alleen deze maand € 100,- korting op je lespakket

195 tevreden leerlingen zijn deze maand geslaagd!

Bekijk waar wij lessen Lees meer
Proefles